Tööohutuse plaan

Tööohutuse plaan vastab Eestis kehtivale TTOS seadusele  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses ja sisaldab järgmist teavet:

• Töömaa töökeskkonna esialgne riskianalüüs;

• tööetappide järjestus ja kestus;

• ehitusplatsil tehtavate ohtlike tööde loetelu, nende orienteeruv tegemise aeg ja nende eest vastutava isiku kontaktandmed ning abinõud töötajate ohutuse tagamiseks;

• jäätmeveo korraldus ja ladestamis- või kahjutustamiskoha nimi;

• abinõud müra, vibratsiooni ja õhusaaste ehitusplatsi vahetusse naabrusesse leviku tõkestamiseks;

• tellingute monteerimis- ja demonteerimisplaan, kui neid ehitusplatsil kasutatakse;

• asbestitööde tegemise kava juhul, kui Vabariigi Valitsuse määruse «Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded« kohaselt on nimetatud kava koostamine nõutud ja see kava ei ole esitatud eraldi dokumendina;

• juhised tegutsemiseks õnnetusohu korral, inimeste ohualast väljaviimise ja päästetööde tegemise eest vastutavate isikute nimed ja kontaktandmed;

• esmaabi korraldus ehitusplatsil, esmaabi andjate nimed ja kontaktandmed, lähim vältimatu arstiabi andmise koht.

 

Tööohutuse plaan vormistatakse nö “töövihiku” laadse väljunddokumendina, millel on olemas nõuetekohane struktuur ja sisseviidud teave vastavalt Tellijalt ja/või tema kaasabil saadud lähteandmetele. Tööohutuse plaani on edasise töö kaigus ja uute andmete lisandumisel võimalik jooksvalt täiendada ning edasi arendada - kas Tellija enda poolt, Risk Management OÜ poolt jätkutellimuse alusel või Tellija poolt tunnustatud ja volitatud kolmanda isiku poolt.