Plahvatusriskide analüüs

Põlevgaaside kasutamisega seotud plahvatusriskide analüüs ja sellega seotud tööde teostamine ning vormistamine plahvatuskaitse dokumendina:

1. Plahvatusohu tsoonide määramine vastavalt masina ohutuse seaduse alusel vastuvõetud majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. jaanuari 2003. a määrusele nr 11 “Nõuded plahvatusohtliku keskkonna tsoonide määramisele”.

 

Töö teostamine eeldab Tellija käest või vahendusel alusjooniste saamist, millele on kantud analüüsitavad seadmed nende konkreetsetes asukohtades.

 

2. Plahvatusriski analüüsi teostamine ruumides paiknevatele seadmetele ja töökohtadele, mille puhul on võimalik plahvatusohtlike keskkondade tekkimine põlevgaaside ja õhu või hapniku segunemisest tulenevalt.

 

3. Plahvatuskaitse dokumendi koostamine eelmainitud ruumides paiknevatele seadmetele ja töökohtadele.

 

Plahvatusriski analüüs teostatakse ja plahvatuskaitse dokument koostatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel vastuvõetud Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2003. a määruse nr 197 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas” alusel.

 

Riskianalüüs ei hõlma ruumide õhus kemikaalide kontsentratsioonide mõõtmiste teostamist.