Kemikaalide riskianalüüsid

- Võimalike õnnetuste väljaselgitamine ja/või täpsustamine, mis võivad vaatlusaluses ettevõttes aset leida, projektdokumentatsiooni ja muude asjakohaste lähteandmete põhjal.

- Täiendavate riskiallikate kindlaksmääramine ja teadaolevate ülevaatamine ning nende kohta arvestuskaartide koostamine ja/või täiendamine.

- Õnnetusi vallandavate võimalike algsündmuste kindlaksmääramine ja/või täpsustamine ning õnnetuste arengu stsenaariumite uurimine ja täiendamine.

- Ohutegurite mõju arvestuste teostamine ohustatud alade leidmiseks, kasutades selleks riskiallikate kaardistamisel fikseeritud informatsiooni.

- Ohustatud aladele jäävate (ohustatud) objektide (inimesed, keskkond, vara) väljaselgitamine ja/või täpsustamine ning täiendamine.

- Võimalike õnnetuste tõenäosuse ja tagajärgede hindamine.

- Riski suurust mõjutavate täiendavate sisemiste ja väliste tegurite hindamine.

Riskianalüüs teostatakse poolkvantitatiivselt ning riski hindamise väljundid esitatakse riskitabeli(te) ja riskimaatriksina, mis on ühildatavad linna ja maakonna riskianalüüside vastavate väljunditega. Riskianalüüs võetakse aluseks teabelehe täiendamisel ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamisel.